The bear market is an opportunity for technology!

Skey Network
6 min readJun 11, 2022

--

The crypto winter (bear market) is an opportunity for technological projects, i.e. those that have working, ready-to-implement solutions. Skey.network is such a project. How do we want to take advantage of this opportunity? You will find the answers in the article below.

The first phase of the web3 revolution is behind us. Decentralization, the blockchain revolution, metaverse and the Internet of Things are changing the world and digital reality. The classical principles of economics are shaky in their foundations. The fortunes of some fall to make room for the increasing wealth of others. Great successes alternate with spectacular failures.

Now that technology has paved the way for this new digital revolution, what other discoveries can we make? What are the benefits of the new internet? How to find and use them? What value can we give to our partners, clients and investors?

At Skey.Network, we constantly ask ourselves these questions because success is not static. Whoever stands still — is left behind. Therefore, we are still moving forward.

We evolve, sometimes we take a step back, only to make two steps in a moment. As a team and project, we have learned a lot from the start. Some of the lessons were painful, but we came out smarter from them. We have drawn conclusions. We are inspired by the strategy of successful technological projects, i.e. suppliers of solutions whose technology will be the basis for building other projects in the future boom.

The current economic realities — both on classic trading floors and on exchanges of the new economy based on blockchain and crypto solutions, do not inspire optimism. The bulls gave way to the bears. Crypto Winter is here — a nightmare of seasonal projects and short-term investors. And at the same time, a great opportunity for technological projects with real, working solutions to show their true value. Projects such as Skey.Network.

We implemented a new strategy, made the necessary changes, following the suggestions of investors, the community, the team, observing trends and applying the best market practices.

Its main assumption is “technological pressure”, that is, providing a ready, useful technological solution in the form of applications and API. Why? Because today, as statistics show, investors are looking for projects that bring value, not just marketing slogans.


We increased employment. We believe that our technology, solutions for smart cities, Internet of Things communication, access control or new projects based on the proprietary blockchain Skey — including the flagship go2NFT platform are excellent, but still require a lot of work and new resources. That is why we invest in a team and talented people.

We develop the Skey ecosystem. When others are struggling to survive — we gather strength, knowledge, ideas and invite new projects to cooperate with us. Initiatives such as Skey challenge serve this purpose. We support the community and partners who want to use our technology to grow, change the world and make a profit together.

We start new cooperation. We gain the trust of new partners, implement partnerships, negotiate contracts and design implementations of our technology for subsequent applications. Our clients include contractors from the public and private sectors, small businesses and large international brands.

The scale of the challenges continues to grow, but we are not afraid of them. On the contrary, we are working hard to meet the expectations of our clients and the ambitions of the team. And these are great.

What’s ahead

Further implementations. Integration with other payment systems (including Binance) and DEX (including DEX for NFT tokens).

Providing documentation for creating your own NFT markets and easy integration with online stores. The latter task is supported by a well-known company, the name of which is not disclosed yet, but which sees great potential in our technology.

The start of new projects, including our revolutionary, proprietary Go2NFT platform — the first such ambitious, automated system for mass creation of virtual equivalents and certification of physical goods using NFT tokens, which gained the trust of the world’s largest premium brands at such an early stage.

These are the tasks for this year only. We are not revealing any further plans yet, but they are even more ambitious.

When other projects are struggling to survive — we develop. We invest, we solidify. Only the best will survive in difficult times. Skey.Network is not only a vision — it is a sure key to the future and real products and technology that works and is tested by well-known corporations today. The process of publishing information about partners is coming to an end.

— — — — — — — — — — — — — —

Zima krypto (bessa) to szansa dla projektów technologicznych, czyli takich, które posiadają działające, gotowe do wdrożenia rozwiązania. Takim projektem jest Skey.network. Jak chcemy wykorzystać tę szansę? Odpowiedzi znajdziecie w poniższym artykule.

Pierwsza faza rewolucji web3 za nami. Decentralizacja, rewolucja blockchain, metaverse i internet rzeczy zmieniają świat i cyfrową rzeczywistość. Klasyczne zasady ekonomii chwieją się w posadach. Fortuny jednych upadają, by zrobić miejsce wzrastającemu bogactwu innych. Wielkie sukcesy przeplatają się ze spektakularnymi porażkami.

Teraz, kiedy dzięki technologii utorowaliśmy drogę do tej nowej, cyfrowej rewolucji, jakich odkryć możemy jeszcze dokonać? Jakie korzyści kryją się w nowym internecie? Jak je odnaleźć i wykorzystać? Jaką wartość możemy dać jeszcze naszym partnerom, klientom i inwestorom?

W Skey.Network nieustannie zadajemy sobie te pytania, bo sukces nie jest statyczny. Kto stoi w miejscu — zostaje w tyle. Dlatego wciąż posuwamy się do przodu.
Ewoluujemy, czasem robimy krok do tyłu, by za chwilę zrobić dwa naprzód. Jako zespół i projekt wiele się nauczyliśmy od startu. Niektóre lekcje były bolesne, ale wyszliśmy z nich mądrzejsi. Wyciągnęliśmy wnioski. Inspirujemy się strategią projektów technologicznych, jakie odniosły sukces, czyli dostawców rozwiązań, których technologia będzie podstawą budowy innych projektów w przyszłej hossie.

Obecne realia ekonomiczne — zarówno na klasycznych parkietach, jak i giełdach nowej ekonomii opartej o blockchain i rozwiązania krypto, nie napawają optymizmem. Byki ustąpiły miejsca niedźwiedziom. Nadeszła krypto zima — koszmar sezonowych projektów i krótkoterminowych inwestorów. A jednocześnie olbrzymia szansa dla technologicznych projektów z rzeczywistymi, działającymi rozwiązaniami, by pokazały swoją prawdziwą wartość. Projektów takich jak Skey.Network.

Wdrożyliśmy nową strategię, dokonaliśmy niezbędnych zmian, zgodnie z sugestiami inwestorów, społeczności, zespołu, obserwując trendy i aplikując najlepsze rynkowe praktyki.

Jej główne założenie to „presja technologiczna”, czyli dostarczenie gotowego, użytecznego rozwiązania technologicznego w postaci aplikacji i API. Dlaczego? Bo dziś, jak pokazują statystyki, inwestorzy szukają projektów, które wnoszą wartość, a nie tylko hasła marketingowe.


Zwiększyliśmy zatrudnienie. Wierzymy, że nasza technologia, rozwiązania dla smart cities, komunikacji internetu rzeczy, kontroli dostępu czy kolejne projekty oparte o autorski blockchain Skey — w tym flagowa platforma go2NFT są znakomite, ale wciąż wymagają mnóstwa pracy i nowych zasobów. Dlatego inwestujemy w zespół i utalentowanych ludzi.

Rozwijamy ekosystem Skey. Gdy inni walczą o przetrwanie — my gromadzimy siły, wiedzę, pomysły i zapraszamy do współpracy kolejne projekty. Służą temu inicjatywy takie, jak Skey challenge. Wspieramy społeczność i partnerów, którzy chcą wykorzystać naszą technologię, by wspólnie rosnąć, zmieniać świat i osiągać zyski.

Rozpoczynamy nowe współprace. Zdobywamy zaufanie kolejnych kooperantów, wdrażamy partnerstwa, negocjujemy umowy i projektujemy implementacje naszej technologii do kolejnych zastosowań. Wśród naszych klientów są kontrahenci z sektora publicznego i prywatnego, małe firmy i wielkie międzynarodowe marki.

Skala wyzwań wciąż rośnie, ale my się ich nie boimy. Wręcz przeciwnie — ciężko pracujemy, by dorosnąć do oczekiwań naszych klientów i ambicji zespołu. A te są wielkie.

Co przed nami?

Dalsze implementacje. Integracja z kolejnymi systemami płatności (w tym z Binance), oraz DEX (w tym DEX dla tokenów NFT).

Udostępnienie dokumentacji do tworzenia własnych marketów NFT i łatwego procesu ich integracji ze sklepami internetowymi. To ostatnie zadanie jest wspierane przez znaną firmę, której nazwy na razie nie ujawniamy, ale która widzi w naszej technologii wielki potencjał.

Start następnych projektów, w tym naszej rewolucyjnej, autorskiej platformy Go2NFT — pierwszego tak ambitnego, zautomatyzowanego systemu masowego tworzenia wirtualnych odpowiedników i certyfikacji dóbr fizycznych za pomocą tokenów NFT, który już na tak wczesnym etapie pozyskał zaufanie największych światowych marek segmentu premium.

To zadania tylko na ten rok. Dalszych planów na razie nie zdradzamy, ale są jeszcze bardziej ambitne.

Gdy inne projekty walczą o przetrwanie — my się rozwijamy. Inwestujemy, krzepniemy. W trudnych czasach przetrwają tylko najlepsi. Skey.Network to nie tylko wizja — to pewny klucz do przyszłości i realne produkty oraz technologia, która działa i którą testują dziś znane korporacje. Proces upublicznienie informacji o partnerach dobiega do końca.

See more:
Skey Keeper explainer
👉 https://www.youtube.com/watch?v=05IPLf5-EQA&t

Skey Access
👉 https://play.google.com/store/apps/details?id=network.skey.access

Technology
👉 https://skeynetwork.medium.com/skey-network-ecosystem-technology-update-d2cbfd5fde1e

Follow us:
Main Page👉 https://bot.skey.network/
Twitter👉 https://twitter.com/SkeyNetwork
Telegram News👉 https://t.me/SmartKeyNews
Telegram Group👉 https://t.me/SmartKeyChat
Contact 👉 office@skey.network

--

--

Skey Network

Skey Network is universal, standardized communication system. Connector that combines the IoT devices with blockchain.